Korean Vocab: Food related words

खाना संग सम्बन्धित कोरियन शब्दहरू 배고프다 = भोक लाग्नु 배부르다 = पेट भरिनु 맛있다 = मिठो 맛없다 = न मिठो 먹다 =  खानु 국…