Korean Vocab: Food related wordsखाना संग सम्बन्धित कोरियन शब्दहरू

배고프다 = भोक लाग्नु

배부르다 = पेट भरिनु

맛있다 = मिठो

맛없다 = न मिठो

먹다 =  खानु

국 = झोल

상하다 = बासी खाना

목마르다 = तिर्खा लाग्नु

마시다 = पिउनु

설거지하다 = भाड़ा माझ्नु

밥 하다 = भात पकाउने

식사 하다 = खाना खानु

음식 = खाना

메뉴 = मेनू

삼계탕 = कुखुरा को मासु बाट बनाएको खाने कुरा

비빔밥 = सबै थरी मिक्स गरेर बनाएको खाने खाना

생선구이 = पोलेको माछा

김지 = कोरियन गुन्दृक

두부 =  भटमास को पनीर

생선 = माछा

밥 = भात

고기 = मासु

반찬 = अचार , आधी

요리하다 = खाना बनाउनु