Korean Vocab: Job Related
पेशा संग सम्बन्धित कोरियन शब्दहरू 

노조 = मजदूर 

봉금 = तलब पारिश्रमिक 

월급 쟁이 = महीना मा तलब थापेर घर चलाउनु 

출장 = अफिस बाहिर जानू 

해고하다 = काम बाट निस्कासित हुनु 

퇴직하다 = आवकास हुनु 

출근시간 = कार्यालय सुरु समय 

퇴근시간 =  कार्यालय बन्द समय 

휴가 =  बिदाको दिन 

시표 내다 = राजीनामा दिनु 

사자님 = साहू 

월급 = तलब 

보너스 = बोनस 

경리 = लेखा पाल 

운동 = खेल 

여름 휴가 = गर्मी विदा 

사모님 =  साहूनि 

일 = काम 

회사원 = कर्मचारी 

변호사 = वकिल 

경찰관 = सुरक्षा कर्मी 

음악가 = संगीतकार 

공무원 = सरकारी कर्मचारी 

농부 = कृसक 

대학교수 = प्राध्यापक