Korean Vocab: Hospital Related
अस्पताल संग सम्बन्धित कोरियन शब्दहरू


병원 = अस्पताल

의사 = डाक्टर

간호사 = नर्स

내과 = पेट भित्र को रोग हेर्ने

외과 = सरीर बाहिर रोग हेर्ने

산부인과 = प्रसूति गृह

소아과 = बच्चा को रोग हेर्ने

치과 =  डेंटल

앰블런스 = एम्बुलेंस

환자 = बिरामी

혈압 = रक्त चाप

주사 = सुई

입원 = भर्ना

수술 = ऑपरेशन

약국 = मेडिकल

약 = औसधि

열이 나다 = जोरो आउनु

머리 아프다 = टाउको दुख्नु

 토하다 =  छादनु

어지럽다 =

식욕이 없다 =

가렵다 =

이 아프다 = दाँत दुख्नु

허리 아프다 =  कम्मर दुख्नु

간  :- कलेजो

결장  :- पेट

담낭  :-  पित्त साय

대장  :-  ठुलो आंद्रा

마음 :- मन , मुटु

방광  :-  मूत्रसय

맹장  :-   एपेंडिक्स

심장  :-  मुटु

비장  :-  फियो

장  :-  आंद्रा

신장  :-  किड्नी

자궁  :-  गर्भ

소장  :-  सानो आंद्रा

허파  :- फोक्सो

위  :- भुडी