Nepali Captions for #pardeshi | Part-2

माया त अझ धेरै त्यतिबेला लाग्छ, जतिबेला आफ्नाले भन्छन  "धेरै याद आइरछ" #परदेशी  ल बाबू अ…