गोरखापत्र लोकसेवा तयारी सामाग्री (बस्तुगत प्रश्नोत्तर) -2078/02/26

१. आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटअनुसार आ.व. २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर कति हुने लक्ष्य रहेको छ ?  ६.५…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question 2078/02/19

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

गोरखापत्र सम्बन्धी जानकारी

Gorkhapatra is the oldest national daily newspaper of Nepal. It is run by Gorkhapatra Sansthan. It …

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2078/01/15

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2078/01/01

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/12/25

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/12/18

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/12/04

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/26

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/26

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/19

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/19

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/12

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/12

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/05

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/05

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/10/28

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/10/28

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/10/21

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/10/21

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…