विश्वका प्रमुख वैज्ञानिक तथा तिनका आविस्कारहरु

१. फोटोग्राफ↣लुई देगुरे↣फ्रान्स सन् १८३३ २. स्टीम बोट↣फुल्टन↣अमेरिका सन् १८०३  ३. अक्सिजन↣जे. पृष्टले↣व्…